Informatie SoVa (Sociale Vaardigheid)

Fun

Sociale vaardigheid voor kinderen van 6-8 jaar en 9-13 jaar

Voor kinderen is goed contact met leeftijdgenoten belangrijk. Sociale vaardigheid zorgt ervoor dat ze in de omgang zowel aan de eigen wensen en behoeftes als aan die van anderen kunnen voldoen. De vaardigheden zijn nodig om vriendjes te maken en te houden, mee te kunnen doen aan spelletjes, en goed om te kunnen gaan met conflicten en pesterijen. Sommige kinderen missen bepaalde sociale vaardigheden of durven ze niet goed te gebruiken. Ze vallen op door hun teruggetrokken, angstige gedrag of juist door hun ongeremde, agressieve gedrag. Een tekort aan sociale vaardigheden kan ervoor zorgen dat een kind alleen komt te staan.

Positiever zelfbeeld en meer zelfvertrouwen

Als een kind niet met de groep mee mag of kan doen, veel ruzie maakt of een zeer lage dunk van zichzelf heeft, kan er sprake zijn van een tekort aan sociale vaardigheid. Deze behandeling kan het kind helpen de vaardigheden te vergroten. Door de training krijgen de kinderen een positiever zelfbeeld en meer zelfvertrouwen. Ze leren luisteren en vragen stellen en kunnen daardoor beter samenwerken en samenspelen. De kinderen komen dan beter tot hun recht in het dagelijks leven.

Intake

Als een kind is aangemeld, volgt een intake (bij voldoende aanmeldingen). De opzet en het doel van de SoVa  komen aan bod, evenals de van ouders en kind verwachte motivatie en inzet:

De aanwezigheid van het kind bij de training

Het thuis bespreken van de onderwerpen die aan bod zijn gekomen en betrokkenheid van ouder en kind bij het maken van de thuisoefeningen

Het bijwonen van de ouderbijeenkomst in verband met informatieoverdracht

Doel van de training

Per training zijn er verschillende algemene doelen waaraan gewerkt wordt. Te denken valt aan het vergroten van de sociale vaardigheden, het beter leren ontspannen en het vergroten van de assertiviteit en het zelfvertrouwen. Er is tijdens de SoVa veel aandacht voor persoonskenmerken en persoonlijke omstandigheden van het kind. Samen met het kind worden ook persoonlijke doelen opgesteld. 

Persoonlijke doelen van het kind

Voorbeelden van persoonlijke doelen bij aanvang en tijdens een behandeling:

 • Sociale vaardigheden leren (zoals naar elkaar luisteren, op je beurt wachten, vragen aan de ander stellen, aardige dingen tegen elkaar zeggen, samenwerken, contact maken, contact onderhouden etc.)
 • Leren contacten te onderhouden
 • Leren voor jezelf op te komen
 • Leren omgaan met kritiek
 • Gevoelens herkennen en benoemen
 • Grenzen aangeven (nee zeggen)
 • Zelfvertrouwen vergroten
 • Leren je inleven in een ander
 • Leren kijken naar wat je doet en wat het gevolg is
 • Pesten

Persoonlijke doelen worden tussentijds en aan het eind van de trainingen geëvalueerd en waar nodig bijgesteld.

Trainingen

In totaal zijn er 9 groepstrainingen in een groepje van 7 tot 9 kinderen. Na iedere bijeenkomst krijgen de kinderen een thuis oefening. Vooral bij problematieken die zich op school voordoen en waarbij het advies vanuit school is gekomen, geven wij ook aan ouders (en leerkrachten) het advies om deze oefeningen met het kind op school ook te bekijken. Van de trainers krijgen de ouders elke week een algemene samenvatting die in de map van het kind zit. Met deze samenvatting is iedereen op de hoogte van het onderwerp dat die week is besproken en kunt u daar zelf thuis op inspelen. We verwachten een actieve ouderparticipatie voor dit gedeelte.

Hoe ziet training eruit?

Elke bijeenkomst is gestructureerd opgebouwd. Een voorbeeld van hoe een training eruit ziet:

 • Opwarmoefening (bal gooien naar elkaar)
 • Terugblik en thuisoefening (vertellen wat ze geleerd hebben in de vorige bijeenkomst en uitwisseling ervaringen thuisoefening)
 • Het onderwerp:bijv. Gevoelens (welke gevoelens kan ik benoemen en hoe kan ik deze herkennen)
 • Uitleg over methodiek, bijv. Gedachten, Gevoelens en Gedrag (de trainer bespreekt dat hoe of wat we denken invloed heeft op hoe we ons voelen en gedragen. Als we op een positieve manier over een situatie denken, dan voelen we ons prettig en gedragen we ons zo. Als we op een negatieve manier over een situatie denken, dan voelen we ons rot en gaan ons dan ook anders gedragen. Degene die hier de baas over is, ben jezelf.)
 • Oefening: Complimenten geven en ontvangen ( oefenen door middel van een klein rollenspel in groepjes met het geven van een compliment. Welk gevoel krijg je hierbij en wat verandert er in je gedrag?)
 • Ontspanningsoefening, concentratieoefening of een ander spel voor samenwerking.
 • Bespreken thuisoefening (het huiswerk wordt uitgedeeld) 

Ouderbijeenkomsten

Ouders worden gedurende het gehele traject 2 keer uitgenodigd voor een ouderbijeenkomst. Eén ouderbijeenkomst vindt plaats voorafgaand aan de eerste les (intake). De tweede ouderbijeenkomst vindt halverwege plaats, rond de zesde groepsles van de kinderen. 

Eindgesprek en evaluatie

Na afloop van de SoVa  is er een eindgesprek met ouders en kind. Op uitnodiging van ouders kan ook de leerkracht aanwezig zijn. De ouders ontvangen een kort verslag van de trainer, met het verzoek indien gewenst deze informatie terug te koppelen naar school. School kan resultaten bijvoorbeeld bespreken in hun zorgoverleg. Na ongeveer 2 maanden is er nog een terugkombijeenkomst voor de kinderen, om te kijken hoe het gaat en of er vorderingen zijn of er wellicht nog een vervolghulpvraag ligt. Dit advies is altijd in overleg met u als ouder.

Hulp nodig of vragen?